Är du translator/översättare?

Järva Tolk & Översättningsservice AB har under sina många år på marknaden funnit att kvalitet är ett nyckelbegrepp för att kunna bedriva en verksamhet med gott resultat och kvalité.
Våra tolkar är vårt viktigaste redskap för att kunna uppnå detta. Järva Tolk & Översättningsservice AB har under sin tid inom branschen knutit till sig en mycket kvalificerad, erfaren och stabil tolkkår, och tillökning sker kontinuerligt.

Translatorssed

Särskilt viktiga regler och råd som framgår av skriften ”God Translatorssed”, ska följas av dig som arbetar som translator/översättare, bland annat följande:

  • En auktoriserad translator ska innan denna åtar sig eller fullföljer ett uppdrag noggrant överväga om denna är lämplig att utföra uppdraget. Translatorn ska avsäga sig uppdraget om denna inte är kompetent att utföra det på ett tillfredsställande sätt eller om denna av annan anledning är olämplig för uppdraget.
  • En auktoriserad translator ska uppträda yrkesmässigt och affärsmässigt korrekt i alla sina yrkeskontakter.
  • En auktoriserad translator ska utföra sina uppdrag i överensstämmelse med vedertagen branschpraxis.
  • En auktoriserad translator får inte marknadsföra sina tjänster eller använda sin yrkestitel på ett vilseledande sätt. Vid utförande av egna översättningar eller bestyrkanden av andras översättningar får en auktoriserad translator endast ange sin yrkestitel när translatorn är auktoriserad i det språk och den språkriktning som översättningen avser. Språk och språkriktning ska anges. Vid utförande av tolkuppdrag får en auktoriserad translator inte ange sin yrkestitel i samband med tolkuppdraget.
  • En auktoriserad translator får inte utnyttja information som denna fått i samband med ett översättningsuppdrag till fördel för sig själv eller någon annan, om informationen inte är allmänt tillgänglig. Sådan information får inte heller användas för att skada någon annan.

Policy och rutiner för översättningsuppdrag

För att säkra rätt kvalitet på våra översättningstjänster är det av största vikt att våra uppdragstagare följer vår policy och rutiner.

Policy och rutiner för översättningsuppdrag

Vill du arbeta som translator/översättare?