Om oss

Bakgrund

Järva Tolk & Översättningsservice AB startade 1996 som ett enmansföretag, med verksamhet inom områdena tolkförmedling samt översättningstjänster. Vårt huvudkontor finns inom bekvämt gångavstånd från Kista centrum, mitt i det mest expansiva företagsområdet i Stockholms län, mitt i en mångkulturell och flerspråkig miljö med invånare från jordens alla hörn.

Vi har under vår verksamma tid knutit till oss en mycket kvalificerad och erfaren tolkkår. I vår affärsidé ingår även att erbjuda hög service till våra kunder. För att säkra rätt kvalité på våra tolktjänster anlitar vi auktoriserade tolkar med eller utan kompetens inom rätts- och sjukvårdstolkning i de språk där Kammarkollegiets auktorisation är möjlig, det vill säga AT-, RT- och ST-tolkar alternativt Grundutbildade tolkar, GRT-tolkar som har genomgått den sammansatta tolkutbildningen på 545 timmar under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH. Vi har även Godkända tolkar (GT) som genomgått 4-6 tolkkurser, Utbildade tolkar (UTB) som genomgått minst 3 tolkkurser och Övriga tolkar (ÖT) som genomgått minst 30 timmar introduktionskurs i tolketik och tolkteknik.

Genom våra interna rutiner kan vi som regel tillse att tolk finns på plats alt. på telefon på av kundens efterfrågade inställelsetid dygnet runt.

Efter alla våra år i marknaden har vi skaffat oss kännedom om vad som krävs för att driva en kvalificerad tolkförmedling. Som vägledning arbetar vi efter Tolkservicerådets riktlinjer, vilka bland annat innefattar följande:

 • ge ut yrkesetiska regler för våra anlitade tolkar
 • informera om och verka för kvalitetssäkring inom vår verksamhet
 • främja användandet av tolkar med rätt kompetens
 • medverka till att relevant utbildning både för tolkar och tolkförmedlingspersonal tillhandahålls

Kvalitetspolicy

Järva Tolk & Översättningsservices AB olika tjänster utförs av auktoriserad och kvalificerad personal i samarbete med kund och med hög tillgänglighet.
Vår målsättning är nöjda kunder och att långsiktigt samarbeta med de som väljer att anlita oss. Därför hanteras ärenden utan dröjsmål och i överensstämmelse med krav och önskemål från kunderna.
Denna policy och mål innebär att ledning och personal åtar sig att uppfylla kundkrav och att engagera sig i ständiga förbättringar.

Vid tillsättande prioriteras:

 • auktorisation
 • kompetens
 • skicklighet
 • utbildning
 • erfarenhet
 • kulturkompetens
 • kännedom om relevanta begrepp
 • lämplighet
 • språkfärdighet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och vårt mål är att uppnå 100 % kundnöjdhet och lägger stor vikt på en kvalitativ tolkning som följer punkterna för ”God tolksed”. För att säkra kvaliteten i verksamheten tillämpar vi sedan juni 2017 en internationell standard, SS-EN ISO 9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 45001:2018 för att kunna säkerställa att all tolkning sker i enlighet med dessa krav, och för att säkerställa att våra anlitade tolkar utför sina uppdrag i enlighet med de krav/önskemål som ställs av våra kunder och för att ständigt förbättra oss för mer nöjdare kunder.