Är du tolk?

Järva Tolk & Översättningsservice AB har under sina många år på marknaden funnit att kvalitet är ett nyckelbegrepp för att kunna bedriva en verksamhet med gott resultat och kvalité.
Våra tolkar är vårt viktigaste redskap för att kunna uppnå detta. Järva Tolk & Översättningsservice AB har under sin tid inom branschen knutit till sig en mycket kvalificerad, erfaren och stabil tolkkår, och tillökning sker kontinuerligt.

Tolketik

Särskilt viktiga regler och råd som framgår av skriften ”God Tolksed”, ska följas av dig som arbetar som tolk, bland annat följande:

Neutralitet och opartiskhet Tolkanvändaren måste kunna lita på din opartiskhet samt oberoende ställning. Du får inte agera som medhjälpare åt någon av parterna.
Jäv Om jäv föreligger ska du avstå från uppdraget. Detta för att opartiskheten inte skall kunna ifrågasättas.
Tystnadsplikt Du måste, enligt regler, hålla sig till tystnadsplikt och sekretess i syfte att förhindra den skada som skulle kunna uppstå av att vissa uppgifter lämnas ut.
Hur tolkningen utförs Tolkningen måste ske i JAG form. Under tolkningen ska du återge all information så exakt som möjligt. Du skall inte förtydliga, tillägga eller förändra något under samtalets gång.
Tolkens roll Du ska vid uppdragets början informera om vad som ingår i din arbetsuppgift samt hur tolkningen kommer att gå till
Yrkesetik Du ska tacka nej till uppdrag eller frånträda ett påbörjat uppdrag om svårigheten överstiger den egna kompetensen.

Policy och rutiner för tolkuppdrag

För att säkra rätt kvalitet på våra tolktjänster är det av största vikt att våra uppdragstagare följer vår policy och rutiner.

Vill du arbeta som tolk?