Tolktjänster

Kontakttolkning/Telefontolkning/Distanstolkning/On-demand tolkning/Skypetolkning

Förmedling av tolktjänster är företagets mest omfattande verksamhet. För närvarande tillsätter vi tolkar till, i genomsnitt 55 000 tolkuppdrag per år både inom Kontakttolkning/Telefontolkning/Distanstolkning /On-demand tolkning/Skypetolkning. Tjänsterna mellan olika språk utförs av auktoriserad och kvalificerad personal i samarbete med kund och är tillgängliga hela dygnet. Dessutom uppfyller dessa kraven på auktorisation, skicklighet och professionalism enligt vår kvalitetspolicy och i enlighet med de riktlinjer som ges i ”God Tolksed”.

Hur det går till

Vi kan tillsätta tolkar dygnet runt alla dagar på året allt efter kundens önskemål. Genom vårt bokningssystem kontrollerar vi vår kapacitet och våra tolkars tillgänglighet. Vi förmedlar våra tolkar efter kompetens och erfarenhet. Efter kontorstid arbetar Järva Tolk & Översättningsservice AB med samma rutiner för att bland annat behålla samma inställelsetid avseende kontakt- samt telefontolkningar.

Vår tekniska infrastruktur är väl utbyggd med datorer för en säker och rationell hantering av våra olika uppdrag. Förutom webbaserad tolkbokning har vi även möjlighet att ta emot beställningar direkt via hemsidan, fax, e-post och via vår kundtjänst.

Webbaserat bokningssystem

Via vår hemsida kan våra kunder snabbt och enkelt logga in på vår webb baserad kundportal för online-bokning dygnet runt. I portalen har kund möjlighet att boka, avboka, ändra samt hantera sina beställningar. Även våra medarbetare, tolkar, har möjlighet att logga in på vår webb baserad tolkportal för att hantera sina tolkuppdrag samt inhämta relevanta uppgifter inför sina uppdrag.

Bokningar som inkommer via vår webbportal hamnar per automatik inne i vårt system. Kunden tilldelas ett bokningsnummer till uppdraget vid sändning av beställningen. Innan beställningen skickas iväg får kund en notis och blir ombed att dubbelkolla sin beställning. Skulle något i beställningen vara otydligt kontaktas beställaren för förtydligande. Uppdrag som bokas via online-bokningen tillsätts efter samma principer som uppdrag som bokats per telefon/e-post/fax/webbformulär, då vi matchar uppdraget med den lämpligaste tillgängliga tolken.
Inkomna beställningar via vår online-bokning kontrolleras kontinuerligt. Kunden ges även möjlighet att ta fram historik och kan ha en överblick över sina beställningar.

Alla våra kunder får handledning/utbildning om hur de kan utföra sina tolkbeställningar via webbportalen.

Uppdrag som bokas via vår webbportal tillsätts efter samma principer som uppdrag som bokats per telefon, då vi matchar uppdraget med den lämpligaste tillgängliga tolken. Vi försöker alltid att uppfylla kundens önskemål till 100%.

On demand-tolkning

I våra lokaler har vi möjlighet att erbjuda våra kunder on-demand tolkning helgfria vardagar klockan
08.00 – 16.30. I våra 6 stycken telefon/videorum finns det möjlighet att utföra telefon/videotolkning i en högteknologisk miljö. Dessa rum är utrustade med erforderlig teknisk lösning, telefoner med headset samt dataprogram med anpassade verktyg, så som lexikon, lista över termer för respektive tolkningsområde. Detta gör det möjligt för tolken att utföra sitt uppdrag med samma kvalitet så som tolkningen skulle ha utförts om det varit på plats. Tolken befinner sig i en arbetsmiljö som är fri från störande moment, obehöriga personer eller bakgrundsljud. Samtliga tolkar får löpande coaching samt handledning och är strikt bundna till anställnings- samt sekretessavtal. Tolkarna arbetar enligt Kammarkollegiets tolketiska regler.

Välj rätt tolk för uppdraget

Tolkkompetenser

 • Övrig tolk (ÖT)
 • Har genomgått minst 30 timmars introduktionskurs
 • Utbildad tolk (UTB)
 • Har genomgått minst 3 tolkkurser
 • Godkänd tolk (GT)
 • Har genomgått fyra till sex tolkkurser
 • Grundutbildad tolk (GRT)
 • Har genomgått den sammanhållna grundutbildningen med betyg godkänt.
  Grundutbildad tolk i sådan sammanhållen grundutbildning som definieras i förordningen (2012:140).
  Grundutbildningen ska vidare vara identisk med Myndigheten för Yrkeshögskolans definition av sammanhållen grundutbildning. 
 • Auktoriserad tolk (AT)
 • Auktoriserad tolk med auktorisationsbevis som genomgått av Kammarkollegiet given och godkänt auktorisationsprov med lägst betyg godkänt
 • Sjukvårdstolk (ST)
 • Auktoriserad tolk som erhållit specialkompetens inom sjukvården
 • Rättstolk (RT)
 • Auktoriserad tolk som erhållit specialkompetens inom rättsväsendet

Vilken typ av tolk passar bäst?

Tolkyrket kan delas upp i olika kategorier, beroende på de sammanhang där tolkningen genomförs. Tolk är en person som möjliggör kommunikation genom muntlig översättning mellan olika språk, för att göra det möjligt för personer som annars inte förstår varandras språk att kommunicera.

Det finns olika typer av tolkning:

 • Kontakttolkning
 • Tolken, kunden och klienten befinner sig i samma rum
 • Telefontolkning/Distanstolkning
 • Tolken är med i samtalet via telefon medans kunden och klienten befinner sig i samma rum
 • Videotolkning/Skypetolkning
 • Tolken är med i samtalet uppkopplad via en dator utrustad med kamera, högtalare, mikrofon samt en programvara för att säkerställa att uppkopplingen är säker